§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i administratorem strony internetowej www.silnapsychika.pl jest Joanna Mielniczuk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Jarga Joanna Mielniczuk z siedzibą: ul. Chmielna 2/31 00-020 Warszawa, posiadająca nr NIP: 5632168334, REGON: 060625992, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Usługodawcą a Klientem.
 3. Regulamin określa rodzaj i zakres świadczonych usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia, zasady zawierania jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
 4. Na stronie można uzyskać dostęp do bezpłatnych i płatnych treści.
 5. Usługodawca przestrzega wszelkich zasad ochrony danych osobowych Klientów.

§ 2. Definicje

 1. Usługodawca – podmiot prowadzący działalność pod firmą Jarga Joanna Mielniczuk z siedzibą w Warszawie ul. Chmielna 2/31, posiadający nr NIP: 5632168334, REGON: 060625992, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
 2. Usługi – oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Strony: coaching online, psychoterapia online, grupy wsparcia online
 3. Klient – podmiot, który zawarł z Usługodawcą umowę
 4. Użytkownik serwisu – podmiot korzystający z funkcjonalności strony internetowej
 5. Umowa – umowa o świadczenie usług lub zakup towaru zawarta z Klientem na warunkach i trybie określonym w Regulaminie
 6. Strona – strona prowadzona pod adresem www.silnapsychika.pl
 7. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania ze strony, w tym w szczególności zasady zamawiania usług oraz prawa i obowiązki Klientów oraz Usługodawcy
 8. Formularz Zamówienia – oznacza element strony, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zakupu, takie jak: wybór usługi lub towaru, imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, sposób płatności. W przypadku zamówienia Terapii online konieczny jest również wybór specjalisty, termin realizacji usługi, rodzaj komunikatora i login
 9. Towar – treści cyfrowe w formacie pdf znajdujące się w aktualnej ofercie: Wyzwania rozwojowe
 10. Zakup – oznacza transakcję sprzedaży usług i towarów przez Usługodawcę, w związku z zamówieniem złożonym przez Klienta

§ 3. Formy i zakres świadczonych usług i towarów

 1. W ofercie Strony dostępne są następujące usługi:
  1. Psychoterapia online, Coaching online, Grupy wsparcia online (za pośrednictwem komunikatora ,,Skype”)
  2. Wyzwania rozwojowe (pliki do pobrania w formie pdf)
 2. Usługi psychologiczne świadczone są przez psychologów, w rozumieniu ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
 3. Usługi psychoterapeutyczne świadczone są przez psychoterapeutów, którzy ukończyli minimum trzeci rok szkoły psychoterapeutycznej.
 4. Psychoterapia online jako jednorazowa sesja trwa do 50 minut.
 5. Coaching online jako jednorazowa sesja trwa do 90 minut.
 6. Spotkanie grupy wsparcia online jako jednorazowa sesja trwa do 90 minut.
 7. Sesje online można odwołać bez ponoszenia kosztów maksymalnie 48 godzin przed planowanym terminem sesji. Aby odwołać sesję należy wysłać e-mail z tą informacją na adres: kontakt@silnapsychika.pl
 8. Usługi świadczone są od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00 – 22:00 czasu polskiego, z wyłączeniem świąt.

§ 4. Techniczne warunki korzystania z serwisu

 1. Do składania zamówień nie jest wymagana rejestracja. Konieczna jest akceptacja regulaminu przez Klienta oraz zobowiązanie się do przestrzegania wszystkich zawartych w nim zasad.
 2. Do korzystania z Usług wymagane są:
  1. dostęp do Internetu;
  2. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies
  3. włączona obsługa cookies oraz JavaScript;
  4. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej
 3. Warunkiem korzystania z:
  1. Wyzwań rozwojowych udostępnianych w formacie PDF, jest posiadanie programu obsługującego takie pliki;
  2. Psychoterapii online, Coachingu online, Grup wsparcia online – posiadanie aktualnej wersji programów lub aplikacji.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Klienta do wskazanych wyżej wymogów technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje.

§ 5. Zawarcie umowy

 1. W celu zamówienia usługi lub towaru należy wejść na stronę www.silnapsychika.pl, a następnie dokonać wyboru zamawianych usług lub towarów.
 2. W celu zakupu należy postępować zgodnie z instrukcjami, w tym m.in. należy:
  1. Podać imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. W przypadku wyboru terapii online niezbędne jest także wybranie specjalisty, terminu realizacji usługi, podanie komunikatora i loginu
  2. Wysłanie Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź” lub ,,Dodaj do koszyka”
  3. Dokonanie płatności następuje przez platformy płatności: Przelewy24 lub PayPal
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie opóźnienia lub niedostarczenie towarów, wynikających z podania przez Klienta błędnych danych kontaktowych.
 4. Jeśli Klient nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, do zamówienia usługi lub towaru potrzebna jest zgoda jego opiekuna prawnego. Zgodę należy wysłać na adres email: kontakt@silnapsychika.pl.
  Terapia online
 5. Po zawarciu umowy sprzedaży, Klient otrzymuje e-mail potwierdzający zakup sesji.
 6. Klient ma prawo zmiany terminu zakupionej usługi, najpóźniej na 48 godziny przed terminem jej wykonania. Zmiana terminu odbywa się poprzez adres e-mail: kontakt@silnapsychika.pl
 7. Zmiana terminu w czasie krótszym niż 48 godziny przed planowanym jej rozpoczęciem, wiąże się z koniecznością ponownej opłaty za rezerwację nowego terminu.
 8. Klient ma możliwość zmiany terminu zamówionej sesji tylko raz.
 9. W przypadku zmiany terminu, Klient otrzymuje potwierdzenie dokonanej czynności na podany adres e-mail.
 10. Klient przerywając sesje przed czasem jej zakończenia, nie jest uprawniony do późniejszego wykorzystania czasu, który pozostałby do zakończenia sesji.
  Wyzwania rozwojowe
 11. Zakupione i opłacone treści cyfrowe będą przesłane przez Usługodawcę na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zakupu, jako pliki pdf do pobrania.
 12. Termin udostępnienia nastąpi niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 2 dni roboczych. Początek biegu terminu dostawy towaru do Klienta, liczy się od momentu zaksięgowania płatności za wskazany towar na koncie Usługodawcy.

§ 6. Wynagrodzenie i sposób płatności

 1. Klient chcąc dokonać zakupu zobowiązany jest do uiszczenia płatności za wybraną przez siebie usługę lub towar zgodnie z aktualnie obowiązującymi cenami znajdującymi się na stronie.
 2. Walutą rozliczeniową jest złoty polski – PLN.
 3. Wynagrodzenie uiszczane jest za pomocą:
  1. Kanałów płatności dostępnych na stronie – za pośrednictwem PayPal, Przelewy24
  2. Istnieje możliwość skorzystania z innych form płatności po uprzednim kontakcie z Usługodawcą pod adresem email: kontakt@silnapsychika.pl
 4. W każdym przypadku koszt usługi lub towaru powinien być uiszczony przed rozpoczęciem świadczenia przez Usługodawcę. Brak zapłaty w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi lub dostarczenia towaru.
 5. Dokonanie płatności następuje w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy lub potwierdzenia wpłaty przez serwis PayPal lub Przelewy24. Brak wpłaty jest równoznaczne z rezygnacją z zamówienia. Zamówienie takie zostaje automatycznie anulowane.
 6. Po zaksięgowaniu środków przez Usługodawcę, Klient otrzymuje na podany przez siebie adres poczty elektronicznej, wiadomość potwierdzającą zakup usługi lub towaru.
 7. Usługodawca wystawi na żądanie Klienta fakturę poprzez zgłoszenie tego faktu w trakcie składania zamówienia. Faktura zostanie wysłana do 7 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty.

§ 7. Newsletter

 1. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkownika nieodpłatną usługę wysyłki newslettera.
 2. Może z niej skorzystać każdy Użytkownik, który poprzez udostępniony przez Usługodawcę formularz wprowadzi swój adres poczty elektronicznej. Z usługi subskrypcji newslettera można zrezygnować w każdej chwili, klikając w link do tego przeznaczony (zamieszczony na dole treści maila) lub kontaktując się w tym celu z Usługodawcą.

§ 8. Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, która nie dokonuje zakupu związanego z prowadzoną działalnością ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Prawo powyższe może wykonać poprzez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysyłając swoje oświadczenie na adres email: kontakt@silnapsychika.pl
 2. Usługodawca dokonuje zwrotu środków Klientowi w terminie 14 dni od momentu otrzymania informacji o odstąpieniu. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji. W przypadku zwrotu należności Klient może zostać obciążony kosztami prowizji i opłat, które obciążyły Usługodawcę (zgodnie z regulaminem PayPal lub Przelewy24) lub bank w przypadku przelewu zagranicznego (zgodnie z opłatami nałożonymi przez bank).
 3. Kupując treści cyfrowe, Klient wnioskuje o rozpoczęcie realizacji zamówienia od razu, z pominięciem upływu terminu na odstąpienia od umowy, zgodnie z art. 38 pkt 13 Ustawy z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta. Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku zakupu treści cyfrowych niezapisanych na nośnikach materialnych, prawo odstąpienia od umowy sprzedaży mu nie przysługuje.

§ 9. Prawa i obowiązki stron

 1. Usługodawca:
  1. w zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi zgodnie z postanowieniami regulaminu, dostarczyć zamówiony towar.
  2. zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, a uzyskane w ramach umowy, w szczególności w zakresie świadczenia usług, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
  3. kieruje się polityką ochrony danych osobowych.
  4. ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
  5. w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług lub dostarczenia towaru, w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia.
  6. w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług i dostarczenia towaru w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
  7. ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
  8. po ustaleniu terminu realizacji Usługi, Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu świadczenia Usługi, jeżeli jest to podyktowane sytuacją niezależną od Usługodawcy.
 2. Klient:
  1. ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług lub otrzymania towaru, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  2. może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  3. ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
  4. ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Usługodawcy.
  5. ponosi odpowiedzialność za efekty terapii psychologicznej.
  6. zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.
  7. w przypadku zakupu usługi/towaru na rzecz osoby trzeciej, Klient jest zobowiązany poinformować tę osobę o postanowieniach Umowy i Regulaminu.
 3. Wypełnienie przez Klienta formularza jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych w formularzu.

§ 10. Korzystanie ze strony

Strona internetowa

 1. Wszelkie teksty, materiały, informacje, pliki i zdjęcia na stronie objęte są ochroną, wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Kopiowanie, rozpowszechnianie jej elementów lub wyglądu jako całości, bez pisemnej zgody Usługodawcy, stanowi naruszenie jego praw osobistych i majątkowych.
  Treści Cyfrowe
 3. Klient ma prawo korzystać z Treści Cyfrowej jedynie na własny użytek.
 4. Klient może odczytywać/odtwarzać pobrane Treści Cyfrowe w urządzeniach elektronicznych, wprowadzać do pamięci komputera lub innych urządzeń w celu zapoznania się z ich treścią, bez możliwości zmieniania struktury elektronicznej lub innego modyfikowania pliku i dalszego udostępniania.
 5. Klient nie jest uprawniony do:
  1. rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Treści Cyfrowych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ani w całości ani we fragmentach,
  2. ingerowania w zawartość Treści Cyfrowej,
  3. publikacji, dystrybucji, powielania i kopiowania Treści Cyfrowej,
  4. usuwania oznaczeń właściciela oraz technicznych zabezpieczeń z Treści Cyfrowej,
  5. oddawania w najem Treści Cyfrowej lub oddawania go do używania lub korzystania osobom trzecim,
  6. jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Treści Cyfrowej
 6. W przypadku naruszenia praw autorskich, osoba, która dopuściła się naruszenia (również Klient), zapłaci sprzedawcy karę w wysokości 10-krotnej ceny brutto produktu za każdy zwielokrotniony, rozpowszechniony, udostępniony, pożyczony materiał cyfrowy. Nie wyłącza to prawa Usługodawcy do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kary umownej, jeśli wyrządzona mu szkoda przewyższa wysokość kary umownej.

§ 11. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe z:
  1. Niedostosowania się Klienta do wymogów technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym Usługodawca się posługuje.
  2. Braku możliwości dostępu do strony, wynikającego z przyczyn od Usługodawcy niezależnych; w tym uniemożliwienia dostępu do strony przez podmiot świadczący usługi telekomunikacyjne lub podmiot świadczący usługi hostingowe.
  3. Siły wyższej.
  4. Awarii, z przyczyn leżących po stronie access providerów, dostawców internetu, dostawców serwerów, awarii sprzętu lub oprogramowania Klienta.
  5. Niezamierzonych błędów czy luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu strony.
  6. Przerwy technicznej w funkcjonowaniu domeny, w przypadku planowanej, bieżącej obsługi serwera oraz oprogramowania strony.
  7. Naruszenia innych postanowień Regulaminu przez Klienta.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za oznaczenie jego e-maili jako spam przez dostawcę usług poczty elektronicznej, z której korzysta Klient.
 3. W sytuacji aktualizowania oprogramowania (w tym także wprowadzania nowych funkcjonalności) oraz prac konserwacyjnych Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia działania strony lub niektórych jej funkcji. Zamówienia złożone w tym czasie będą realizowane po zakończeniu procesu aktualizacji lub prac konserwacyjnych.

§ 12. Postępowanie reklamacyjne

 1. Usługodawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości usługi i towary.
 2. Klient ma prawo złożyć reklamację do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usługi, dostarczenia towaru lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana.
 3. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@silnapsychika.pl
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia. W tym terminie do Klienta zostanie wysłany email zwrotny zawierający odpowiedź na złożoną przez niego reklamację.

§ 13. Postanowienia końcowe

 1. Treść Regulaminu jest udostępniona nieodpłatnie na stronie internetowej www.silnapsychika.pl w taki sposób, aby Klient oraz Usługodawca mogli przechowywać treść Regulaminu, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim treść ta służy.
 2. Regulamin stanowi integralną część umowy zawieranej z Klientem.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Klienta Umowy.
 4. Prawem właściwym dla umowy kupna – sprzedaży jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.